Region Jämtland Härjedalen

Kulturplanen

Ett viktigt styrdokument för regionens arbete med kultur och kulturutveckling är den regionala kulturplanen. Där beskrivs regionens mål och ambitioner för en viss tidsperiod samt den samverkan som är avgörande för att kunna uppnå målen. Den plan som är aktuell just nu sträcker sig från 2019 till och med 2022.

Den regionala Kulturplanen för Jämtland Härjedalen 2023 – 2026 är under konstruktion. I menyn till höger kan du läsa mer om processen och hur du kan göra din röst hörd. 

KULTURPLANENS ÖVERGRIPANDE MÅL 2019 - 2022

 • Kultur för alla i hela länet
 • Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet
 • Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka
 • Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft

Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan berätta mer: Jimmy Eriksson, kulturstrateg , jimmy.eriksson (@)regionjh.se alternativt kulturplanen(@)regionjh.se.

Därför har vi en regional kulturplan

Vår region har en kulturplan för att kunna styra kulturutvecklingen på ett sätt som effektivt, långsiktigt och kreativt bidrar till att utveckla hela länet.

Regional kulturpolitisk vision

Den regionala kulturplanen ska bidra till att nå regionens målbild som säger att Jämtland Härjedalen ska vara en region att längta till och växa i, där kulturen är en drivkraft för hållbar utveckling och där alla har tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att skapa och uttrycka sig. Länk till den regionala utvecklingsstrategin.

Nationella kulturpolitiska mål

Vår region ska bidra till de nationella kulturpolitiska målen som säger:

 • Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
 • Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
 • Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.


Så här ska kulturpolitiken verka för att uppnå målen:

 • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009 och gäller alltså även den regionala kulturpolitiken.

Ett statligt krav och nyckeln till statlig finansiering av regional kultur

Enligt en statlig förordning (2010:2012) ska regionen ta fram en flerårig regional kulturplan. Kulturplanen ska beskriva regionens mål och ambitioner för de kommande åren. Den används som underlag för de statliga medel som regionen får för sin kulturverksamhet.

Läs mer: Statlig förordning om bidrag till regional kulturverksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

REGIONAL BESLUTSRÄTT ÖVER STATLIGA KULTURPENGAR GENOM “KULTURSAMVERKANSMODELLEN”  

Regionen i samverkan med kulturlivet och kommunerna i länet bestämmer själva hur statliga pengar ska fördelas till länets kulturinstitutioner och regional kulturverksamhet. Samverkanssättet kallas “Kultursamverkansmodellen” och sjösattes 2011 med syfte att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer i kulturlivet. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd.  


ANDRA VIKTIGA STYRDOKUMENT OCH RIKTLINJER FÖR KULTUR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN  

Regionens egna dokument

Regionala utvecklingsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KRUS

Interregionala dokument

Kultur och kulturutveckling styrs också av andra styrdokument än Kulturplanen. Därför är kulturplanen kopplad till dessa andra dokument – tex det kulturpolitiska positionspapperet för Kultur i Norr - nätverket för samverkande norrlandslän.

Kulturpolitiskt positionspapper Kultur i Norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Globala och nationella dokument

Kulturplanen förhåller sig också till de globala målen och Agenda 2030.

Globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga dokument

En handbok i normkritik och HBTQ Pdf, 7.7 MB.

Bidrag till kulturverksamheter i linje med kulturplanen

Kulturverksamheter som söker bidrag för projekt, arrangemang etc. Behöver kunna visa hur den tänkta aktiviteten kan bidra till någon eller några delar i kulturplanen. Här hittar du mer information om de olika bidragen.

Senast uppdaterad: 2022-02-22